USOS UWM – nauki rolnicze dostępne na studiach doktoranckich

Absolwenci studiów rolniczych II stopnia mają możliwość podwyższyć swoje kwalifikacje o stopień naukowy. Dostępne są one na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim, a rekrutacja odbywa się w sierpniu poprzez panel internetowy. Ukończenie tych studiów uwieńczy dyplom z tytułem doktora.

Jak wygląda wstępna rekrutacja na studia doktoranckie?

Na studia doktoranckie rolnicze, mogą ubiegać się absolwenci studiów magisterskich, którzy ukończyli nauki rolnicze np. rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo.

Postępowanie kwalifikacyjne w USOS UWM jest przeprowadzane on-line. Pierwszą rzeczą absolwenta studiów o profilu nauki rolnicze jest zgłoszenie swojej kandydatury poprzez panel USOS UWM. Należy wybrać dyscyplinę naukową oraz wprowadzić do formularza wszystkie niezbędne dane, konieczne do rejestracji:

  • dane osobowe,
  • kopie dokumentów ze studiów II stopnia,
  • oceny,
  • prace magisterskie,
  • prace naukowe,
  • dokumenty świadczące o uczestnictwie w stażach naukowych, konferencjach (krajowych lub zagranicznych).

Trzeba też uwzględnić opłatę rekrutacyjną.

W pierwszym etapie rekrutacji wyliczana jest średnia ocen kandydata na III stopień studiów nauk rolniczych. Ważna jest również ocena z projektu badawczego.

Drugi etap rekrutacji w USOS UWM

W drugim etapie (jeżeli kandydat pomyślnie przejdzie etap pierwszy) sprawdzany jest jego dorobek naukowy. Warto więc przez kilka lat wstecz uczestniczyć w różnych projektach naukowych, zgłaszać się na konferencje, pisać artykuły do czasopism ministerialnych itp.

Zanim przypadnie nam w udziale kształcenie na studiach doktoranckich, czeka nas jeszcze rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona po części w języku angielskim lub tylko w tym języku. Rozmowa trwa około 10 minut, podczas której odpowiadamy na 3 pytania.

Przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie rolnicze odbywają się poprzez podliczenie uzyskanych punktów podczas pierwszego i drugiego etapu rekrutacji. Nie wszyscy jednak mają szansę na dostanie się na dalsze kształcenie nauk rolniczych, ponieważ obowiązuje ograniczona ilość miejsc. Może ona być zwiększona w przypadku, gdy będzie kilku kandydatów o tej samej liczbie punktów, kwalifikujących się do ostatniego miejsca w limicie.

Komisja rekrutacyjna w USOS UWM

Komisja do spraw rekrutacji może się składać z około 30 osób, na której czele stoi Dyrektor Szkoły Doktorskiej, pełniącego tutaj funkcję przewodniczącego. W dalszej kolejności to nauczyciele akademiccy, posiadający przynajmniej tytuł doktora habilitowanego. Na końcu jest przedstawiciel doktorantów. Komisja jest powoływana przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Decyzje, które podejmuje komisja rekrutacyjna, są w formie Uchwał, które zapadają większością głosów. Przy czym obecna musi być przynajmniej połowa członków komisji. Gdy liczba głosów jest równa na tak i na nie, wówczas decyzję podejmuje przewodniczący komisji, czyli Dyrektor Szkoły Dyrektorskiej. Decyzje muszą być bezstronne i obiektywne wobec kandydatów, starających się na studia doktoranckie.

Jeżeli nasza kandydatura przejdzie wszystkie etapy rekrutacji i zostaniemy przyjęci, zaczniemy kształcenie na studiach doktoranckich już jesienią.

Nauki rolnicze na USOS UWM
Źródło: Pixabay.com

Gdy nadejdzie czas na obronę pracy doktoranckiej

Gdy kształcenie na studiach doktoranckich dobiega końca, musimy obronić pracę dyplomową. Żeby mogło do tego dojść, potrzebujemy mieć otwarty tzw. przewód doktorski. Oznacza to, iż musimy mieć napisaną pracę dyplomową oraz przynajmniej jeden artykuł wydany w jakimś czasopiśmie naukowym, który ma zasięg ogólnopolski lub samodzielną książkę. Problem badawczy w pracy doktoranckiej musi być napisany w sposób wyczerpujący, rzetelny i merytoryczny.

Studia doktoranckie przewidują obronę pracy doktoranckiej w sposób jawny, czyli na takie wydarzenie może przyjść więcej osób, nawet z zewnątrz. Nie tylko mogą obronie przysłuchiwać się inni doktoranci, ale np. rodzina i znajomi, którzy pomagali przy pisaniu pracy.

Autor tekstu:
Copywriter Beata Goździk.
Autorka książki dla młodzieży”Bierz plecak i lecimy”

Źródła: