Wielowymiarowość Modeli BIM

Modele BIM mogą zawierać wiele rodzajów informacji, które ułatwiają pracę osobom zaangażowanym w proces budowlany. Wymiar 4D umożliwia symulację budowy powiązaną z harmonogramem. Wymiar 5D jest ważny dla kosztorysantów, a wymiar 7D jest ważny dla zarządców nieruchomości. Jakie są różnice w konkretnych wymiarach BIM?

Wymiary MD dla modeli BIM

Zgodnie z myśleniem BIM wiedza i informacje zawarte w modelu BIM są podstawą do podejmowania decyzji w całym cyklu życia budynku. Wiemy już, że największą zaletą BIM jest przejrzystość gromadzenia i organizacji danych, dostępu do nich i ich wyszukiwania.

Pojęcie wielowymiarowości w modelach BIM odnosi się do dwóch wspomnianych wyżej typów danych:

  • informacji geometrycznych i opisu stopnia zaawansowania tworzonego modelu,
  • informacji opisowych, które są zawarte w modelu.

W praktyce do przedstawienia i uporządkowania pojęcia wielowymiarowości pola ryżowego wykorzystano znane wcześniej schematy symboliczne 2D – 2D (widok z góry) i 3D – 3D (model przestrzenny 3D).

Modele BIM

Inne wymiary BIM – 4D, 5D, 6D, 7D

Niemal nieograniczony zakres dodatkowych informacji niegeometrycznych, które można zaimplementować w modelach BIM, daje możliwość znacznego rozszerzenia użyteczności tworzonych w ten sposób dokumentów. Ze względu na specyfikę problemu i specyficzną użyteczność informacja ta nazywana jest dodatkowymi wymiarami BIM. Oprócz 3D mamy również do czynienia z 4D, 5D, 6D i 7D. Wraz z rozwojem technologii i cyfryzacją przemysłu powyższy zakres prawdopodobnie będzie coraz częściej pojawiał się na liście usług dodanych dla firm budowlanych.

Model 4D BIM jest rozszerzeniem wymiaru czasu. Dzięki nadaniu każdemu elementowi przestrzennemu dodatkowych atrybutów kolejności i czasu realizacji na budowie, stosunkowo łatwo jest tworzyć przystępne animacje harmonogramów robót budowlanych i kolejnych etapów obiektów budowlanych przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Informacje te są również przydatne do monitorowania postępu rzeczywistych prac poprzez porównywanie stanu ukończonych pozycji z założeniami przyjętymi w modelu w określonych punktach na osi czasu. Klientami korzystającymi z tej usługi są zazwyczaj generalni wykonawcy.

Wykorzystanie zorientowanego obiektowo środowiska projektowego BIM do tworzenia różnego rodzaju zestawień numerycznych z wykorzystaniem systemu klasyfikacji i identyfikacji poszczególnych elementów oraz trójwymiarowe modelowanie obiektów z wykorzystaniem dobrze przygotowanych modeli stanowi podstawę do BIM 5D to wymiar ekonomiczny, który umożliwia tworzenie oszacowań ilości pracy i kosztów z modelu oraz analizowanie kosztów poprzez dodawanie atrybutów ceny. Z tego poziomu korzysta wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Na przykład inwestor, który szacuje koszty i opracowuje analizę wariantową na wczesnych etapach projektu, czy generalny wykonawca, który optymalizuje i analizuje wykorzystanie produktów różnych dostawców.

BIM 6D Dimension odnosi się do opracowywania modeli służących do walidacji wpływu obiektów na środowisko i ludzi, a więc przeprowadzania różnego rodzaju analiz. energetycznych, obliczeń śladu węglowego itp. Międzynarodowy system certyfikacji optymalizujący zużycie energii i ułatwiający korzystanie z systemów energii odnawialnej.